LIETUVOS PSICHIATRŲ ASOCIACIJA
 
LIETUVOS PSICHIATRŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI


1. BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos psichiatrų asociacija (toliau - asociacija) - tai ne pelno organizacija, savanoriškas gydytojų psichiatrų, psichoterapeutų, kitų psichikos sveikatos specialistų, visuomeninių organizacijų, besirūpinančių psichikos sveikata, susivienijimas, vykdantis asociacijos narių nustatytus uždavinius bei funkcijas.
1.2. Asociacija yra juridinis asmuo nuo jos įregistravimo dienos, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą. Pagal savo prievoles asociacija atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.
1.3. Asociacija turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Asociacijų bei kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų suteiktą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų laisvę ir nustatytas pareigas, o savo veiklą grindžia šiais įstatais.
1.4. Asociacijos veikla neterminuota. Jos apskaitos metai yra kalendoriniai metai.

2. ASOCIACIJOS TIKSLAI, FUNKCIJOS IR UŽDAVINIAI

2.1. Pagrindinis asociacijos tikslas – vienyti gydytojus psichiatrus, psichoterapeutus, priklausomybių ligų psichiatrus, psichiatrus – rezidentus, Lietuvos Respublikoje įregistruotas visuomenines organizacijas, kurios rūpinasi psichikos sveikata.
2.2. Asociacijos uždaviniai ir funkcijos:
2.2.1. dalyvauti rengiant psichiatrinės pagalbos programas, psichiatrinės pagalbos įstatymų projektus, pateikiant Seimui ir Vyriausybei savo pasiūlymus;
2.2.2. rūpintis psichiatrijos mokslo vystymu, organizuoti mokslinius suvažiavimus, konferencijas ir simpoziumus;
2.2.3. padėti realizuoti mokslo pasiekimus praktikoje;
2.2.4. rūpintis gydytojų psichiatrų kvalifikacija, dalyvauti jų atestacijoje;
2.2.5. palaikyti mokslinius, praktinius ryšius su Lietuvos Respublikos, kitų valstybių medikų draugijomis ir asociacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
2.2.6. kartu su socialinės apsaugos institucijomis rūpintis ligonių socialiniais interesais ir teisėmis;
2.2.7. rūpintis reabilitacija asmenų, nukentėjusių nuo piktnaudžiavimo psichiatrija, taip pat nuo diagnostikos ir gydymo klaidų;
2.2.8. remti psichikos sveikatos programas;
2.2.9. organizuoti leidybinę veiklą, leisti LPA informacinį biuletenį;
2.2.10. informuoti visuomenę apie Lietuvos gyventojų psichinę sveikatą, psichiatrinės pagalbos būklę;
2.2.11. puoselėti Lietuvos psichiatrijos palikimą, įtvirtinti lietuvišką psichiatrijos terminologiją;
2.2.12. ginti savo narių profesinius ir socialinius interesus bei teises valstybinėse bei nevalstybinėse organizacijose;
2.2.13. rūpintis Lietuvos psichiatrijai nusipelniusių žmonių pagerbimu, pažymėjimu;
2.2.14. dalyvauti pasaulinės psichiatrų asociacijos veikloje.
2.3. Asociacija gali:
2.3.1. turėti atsiskaitomąją ir valiutos sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka;
2.3.2. valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;
2.3.3. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
2.3.4. steigti įmones ir organizacijas. Jos steigiamos ir veikia pagal atitinkamos rūšies įmonių ar organizacijų įstatymą;
2.3.5. steigti visuomenės informavimo priemones;
2.3.6. jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos;
2.3.7. stoti į tarptautines organizacijas;
2.3.8. užsiimti kita, įstatymais neuždrausta veikla.
2.4. Asociacijai draudžiama užsiimti komercine veikla.

3. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Asociacijos nariais gali būti šie asmenys, jeigu jie pripažįsta asociacijos įstatus ir materialiai remia asociacijos veiklą:
3.1.1. fiziniai asmenys – psichikos sveikatos specialistai: gydytojai psichiatrai, vaikų ir paauglių psichiatrai, psichoterapeutai, priklausomybių ligų psichiatrai, psichiatrai rezidentai;
3.1.2. juridiniai asmenys – Lietuvos Respublikoje registruotos visuomeninės organizacijos, kurios rūpinasi psichikos sveikata ir jungia psichikos sveikatos profesionalus.
3.2. Nariai privalo:
3.2.1. laikytis asociacijos įstatų;
3.2.2. vykdyti asociacijos suvažiavimo ir valdybos nutarimus;
3.2.3. aktyviai dalyvauti asociacijos veikloje;
3.2.4. mokėti nustatytus asociacijos narių įnašus ir mokesčius.
3.3. Asociacijoje turi būti visų, o filiale - jam priklausančių narių sąrašas. Su šiais sąrašais turi teisę susipažinti kiekvienas asociacijos narys.
3.4. Asociacijos nariai turi teisę:
3.4.1. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis, sukaupta informacija;
3.4.2. gauti informaciją apie asociacijos ir jos valdybos veiklą;
3.4.3. dalyvauti asociacijos ruošiamose ir vykdomose programose, renginiuose ir darbuose, siūlyti asociacijai problemų sprendimo projektus ir būdus;
3.4.4. rinkti ir būti išrinktais į asociacijos valdymo organus;
3.4.5. balsuoti, priimant sprendimus asociacijos suvažiavimuose;
3.4.6. ginčyti teisme suvažiavimo bei valdybos nutarimus;
3.4.7. gauti reikalingą profesinę pagalbą;
3.4.8. siūlyti sušaukti neeilinį asociacijos suvažiavimą;
3.4.9. išstoti iš asociacijos.
3.5. Jeigu nario teisės ir teisėti interesai asociacijoje yra pažeidžiami, narys turi teisę juos ginti teismine tvarka.

4. ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMO,
JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO TVARKA BEI SĄLYGOS

4.1. Asociacijos narių priėmimo bei išstojimo klausimą, pateikus raštišką prašymą, sprendžia asociacijos valdyba balsų dauguma per 1 mėn. nuo prašymo stoti į asociaciją pateikimo dienos.
4.2. Nariai turi teisę bet kada išstoti iš asociacijos, raštu apie tai pranešę asociacijos valdybai. Asociacija turi teisę pašalinti narius už šiuose įstatuose nurodytų pareigų nevykdymą. Išstojusiems bei pašalintiems nariams narių įnašai bei mokesčiai negrąžinami.
4.3. Asociacijos nario pašalinimo klausimą sprendžia suvažiavimas.
5. ASOCIACIJOS VALDYMO ORGANAI, JŲ SUDARYMO TVARKA,
KOMPETENCIJA IR FUNKCIJOS

5.1. Asociacijos valdymo organai yra suvažiavimas, valdyba ir administracija.
5.2. Suvažiavimas yra aukščiausias asociacijos valdymo organas. Suvažiavimo kompetencijai priklauso:
5.2.1. priimti, keisti ir papildyti įstatus;
5.2.2. nustatyti asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;
5.2.3. nustatyti valdybos formavimo tvarką, rinkti jos narius bei asociacijos prezidentą ir juos atšaukti;
5.2.4. rinkti revizorių, nustatyti jo atlyginimą;
5.2.5. nustatyti asociacijos narių įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;
5.2.6. steigti asociacijai priklausančias įmones, visuomenės informavimo priemones, reorganizuoti ir likviduoti asociaciją;
5.2.7. priimti sprendimą dėl asociacijos nario pašalinimo;
5.2.8. tvirtinti asociacijos prezidento ir revizoriaus ataskaitas, metinę finansinę atskaitomybę;
5.2.9. esant reikalui, stabdyti asociacijos valdybos sprendimų vykdymą.
5.3. Suvažiavimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą metuose. Neeilinis suvažiavimas turi būti sušauktas, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 asociacijos narių, valdyba savo nutarimu, prezidentas arba revizorius.
5.4. Suvažiavimus sušaukia asociacijos valdyba, pranešdama kiekvienam asociacijos nariui suvažiavimo datą, vietą ir darbotvarkę.
5.5. Suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė asociacijos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Nutarimams dėl asociacijos reorganizavimo ar likvidavimo, asociacijos prezidento, revizoriaus rinkimo ir atšaukimo priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių suvažiavime narių balsų. Kiekvienas asociacijos narys balsuojant turi vieną sprendžiamąjį balsą.
5.6. Jeigu suvažiavime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis suvažiavimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio suvažiavimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.
5.7. Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp suvažiavimų vadovauja kolegialus valdymo organas - valdyba, kurios veiklai vadovauja prezidentas. Valdybos narius 3 metų laikotarpiui renka suvažiavimas. Pirmiausiai išrenkamas asociacijos prezidentas, kuris turi teisę suvažiavimui pasiūlyti septynis kandidatus į valdybos narius. Asociacijai įsteigus filialą, valdyba papildoma vienu nariu nuo kiekvieno įsteigto filialo, be to, kiekvienas asociacijos narys – juridinis asmuo – į valdybą deleguoja savo atstovą. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai raštu įspėjęs valdybą ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų.
5.8. Valdyba iš savo narių išrenka viceprezidentą, atsakingąjį sekretorių ir finansų sekretorių.
5.9. Valdybos funkcijos ir įgaliojimai:
5.9.1. tvarko asociacijos reikalus tarp suvažiavimų ir jai atstovauja;
5.9.2. šaukia asociacijos suvažiavimus;
5.9.3. paruošia ir pateikia suvažiavimui svarstyti ir tvirtinti asociacijos veiklos programą artimiausių 2 metų laikotarpiui;
5.9.4. stebi asociacijos įstatų laikymąsi;
5.9.5. nustato asociacijos administracijos darbuotojų pareigybes, atlyginimus, priėmimo tvarką;
5.9.6. skiria asociacijos direktorių ir vyriausią finansininką (buhalterį) bei atleidžia jį iš pareigų, nustato jų atlyginimų dydį;
5.9.7. analizuoja asociacijos veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, revizijų, inventorizacijų ir kitus vertybių apskaitos duomenis;
5.9.8. teikia suvažiavimui asociacijos ir jos valdybos veiklos ataskaitas;
5.9.9. sprendžia asociacijos narių priėmimo ir išstojimo klausimus.
5.10. Valdyba savo sprendimus priima posėdžiuose. Valdybos posėdžius organizuoja prezidentas ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 valdybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip ½ valdybos narių. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia prezidento balsas.
5.11. Asociacijos prezidentas atstovauja asociacijai santykiuose su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis, koordinuoja asociacijos veiklą, šaukia valdybos posėdžius ir jiems pirmininkauja. Už savo veiklą prezidentas atsiskaito asociacijos suvažiavimui.
5.12. Asociacijos viceprezidentas pavaduoja prezidentą, kai šis negali vykdyti savo pareigų bei vykdo kitas valdybos pavestas funkcijas.
5.13. Atsakingasis sekretorius tvarko asociacijos narių sąrašą, kuris turi būti prieinamas kiekvienam asociacijos nariui, valdybos posėdžių protokolus ir kitus valdybos dokumentus.
5.14. Finansų sekretorius renka asociacijos narių įnašus ir mokesčius.
5.15. Operatyvią asociacijos veiklą organizuoja ir vykdo administracija. Ji dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, asociacijos įstatais, pareigybių nuostatais ir valdybos sprendimais.
5.16. Asociacija turi administracijos vadovą - direktorių ir vyriausiąjį finansininką (buhalterį). Juos skiria ir jų atlyginimą nustato asociacijos valdyba. Darbo sutartį su asociacijos direktoriumi pasirašo asociacijos prezidentas.
5.17. Administracijos vadovas - direktorius:
5.17.1. vadovauja administracijai;
5.17.2. pagal suteiktus įgaliojimus asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja asociacijai kitose institucijose;
5.17.3. priima ir atleidžia administracijos darbuotojus, tvirtina jų pareigines instrukcijas, skiria jiems paskatinimus ir nuobaudas;
5.17.4. atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose;
5.17.5. teikia valdybos posėdžiams savo veiklos ataskaitas.

6. FILIALŲ STEIGIMO BEI LIKVIDAVIMO TVARKA

6.1. Asociacija turi teisę steigti, reorganizuoti ir likviduoti filialus ar struktūrinius padalinius (skyrius, grupes ar pan.). Jie steigiami, reorganizuojami ir likviduojami asociacijos suvažiavimo sprendimu, iniciatyvinei filialo ar struktūrinio padalinio steigimo grupei arba veikiančio filialo ar struktūrinio padalinio vadovaujančiam organui pateikus asociacijos valdybai pasiūlymą dėl steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo. Asociacijos filialų ir struktūrinių padalinių skaičius neribojamas.
6.2. Filialas yra asociacijos padalinys, turintis atskirą buveinę. Filialas nėra juridinis asmuo ir naudojasi asociacijos, kaip juridinio asmens, vardu. Filialas veikia pagal asociacijos įstatus ir suvažiavimo suteiktus įgaliojimus, kurie nurodomi filialo nuostatuose. Filialo nuostatus priima, keičia ir papildo suvažiavimas.
6.3. Filialo turtas įtraukiamas į apskaitą asociacijos finansinės atskaitomybės dokumentuose, taip pat atskiros filialo finansinės atskaitomybės dokumentuose. Filialas turi savo sąskaitą.
6.4. Suvažiavimas, priėmęs sprendimą likviduoti filialą, sprendžia klausimą dėl filialo turto perdavimo.


7. ASOCIACIJOS TURTO IR LĖŠŲ ŠALTINIAI

7.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas šiuose įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš šių šaltinių:
7.1.1. narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
7.1.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
7.1.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
7.1.4. palikimai, pagal testamentą tenkantys asociacijai;
7.1.5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
7.1.6. lėšos, gaunamos iš asociacijos įsteigtų įmonių veiklos.
7.2. Asociacijos pajamos, gautos iš veiklos, kuri nėra numatyta šiuose įstatuose, taip pat gautos arba panaudotos pažeidus įstatymus, išieškomos į valstybės biudžetą įstatymų nustatyta tvarka.

8. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

8.1. Asociacija privalo periodiškai tikrinti finansinę veiklą. Tai turi atlikti revizorius, kurį renka suvažiavimas trims metams. Juo gali būti fizinis asmuo, turintis kvalifikacijos diplomą, arba juridinis asmuo, turintis teisę teikti audito paslaugas. Revizoriumi negali būti asociacijos valdybos narys bei administracijos darbuotojas.
8.2. Revizorius kontroliuoja asociacijos finansinę veiklą. Jis privalo:
8.2.1. tikrinti asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
8.2.2. suvažiavimo ar valdybos pavedimu atlikti asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;
8.2.3. artimiausiame suvažiavime ar valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
8.2.4. suvažiavime pateikti asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.
8.3. Asociacijos administracija ir valdyba privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.
8.4. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.
8.5. Gautų valstybės ir savivaldybių lėšų naudojimą turi teisę tikrinti Valstybės kontrolė.

9. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

9.1. Asociacijos įstatų pakeitimų ir papildymų projektą paruošia asociacijos valdyba ir pateikia susipažinti kiekvienam to pageidaujančiam asociacijos nariui prieš 15 kalendorinių dienų iki suvažiavimo, kuriame tie pakeitimai ir papildymai bus svarstomi. Įstatai keičiami ir pildomi suvažiavimo nutarimu, priimtu 1/2 dalyvaujančių balsų. Priimti įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja, juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka.

10. ASOCIACIJOS REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

10.1. Asociacija gali būti reorganizuota suvažiavimo nutarimu. Asociaciją galima reorganizuoti šiais būdais:
10.1.1. Jungiant su kitomis asociacijomis.
10.1.2. Skaidant į kelias asociacijas.

10.2. Reorganizuojant asociaciją būtinas jos turto įvertinimas, apie kurį išvadas raštu iki suvažiavimo, kuriame numatyta svarstyti asociacijos reorganizavimą, turi pateikti revizorius arba auditorius.
10.3. Reorganizuotos asociacijos teisių ir prievolių perėmėjos yra po reorganizavimo veikiančios asociacijos. Teisių ir prievolių perėmimo tvarką bei terminus nustato suvažiavimas.
10.4. Reorganizuotos asociacijos registruojamos įstatymų nustatyta tvarka.
10.5. Asociacijos likvidavimo pagrindas gali būti:
10.5.1. suvažiavimo nutarimas;
10.5.2. faktas, kad liko mažiau asociacijos narių negu įstatymo nustatyta;
10.5.3. teismo sprendimas likviduoti asociaciją už įstatymų nustatytus teisės pažeidimus.
10.6. Valdymo organas ar institucija, nutarusi likviduoti asociaciją, skiria likvidatorių, nustato jo įgaliojimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Paskyrus likvidatorių, asociacija įgyja likviduojamos asociacijos statusą: valdymo organai netenka įgaliojimų valdyti asociaciją, jų funkcijas atlieka likvidatorius.
10.7. Apie asociacijos likvidavimą ar reorganizavimą turi būti viešai spaudoje (medicininiame laikraštyje “Lietuvos sveikata”) skelbiama du kartus, antrą kartą - ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo pirmojo skelbimo.
10.8. Asociaciją likvidavus, likvidatorius privalo sudaryti likvidavimo aktą, išregistruoti asociaciją, grąžinti pažymėjimą jį išdavusiam rejestro tvarkytojui.
10.9. Likviduojant asociaciją, jos turtas ir lėšos, likę sumokėjus skolas, perduodami kitai panašią veiklą vykdančiai asociacijai. Jos nariams gali būti grąžinami tik stojamieji įnašai.